Een volle zaal van het Kulturhus sprak mee over de centrumvisie. In juni wordt waarschijnlijk een keus gemaakt uit vier scenario's. Foto: Frank Vinkenvleugel
Een volle zaal van het Kulturhus sprak mee over de centrumvisie. In juni wordt waarschijnlijk een keus gemaakt uit vier scenario's. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

Vier toekomstscenario's voor centrum Dinxperlo

Vier toekomstscenario's voor centrum Dinxperlo

Beslissing over voorkeurs-scenario misschien in juni

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO – In november 2018 stelde de gemeenteraad een besluit over de nieuwe locatie van de supermarkten in Dinxperlo uit. Eerst moest er een visie voor het centrum opgesteld worden. Vanaf de zomer van 2019 waren er voorbereidende bijeenkomsten en besprekingen. Op 10 december 2019 presenteerde adviesbureau Stadskracnt een plan van aanpak voor het opstellen van een definitieve centrumvisie. Inmiddels zijn er vier toekomstscenario's voor het centrum opgesteld.

Broedende kip niet storen
Die vier scenario's zouden op vrijdag 13 maart in een marktkraam aan de bezoekers van de markt in Dinxperlo gepresenteerd worden. Zij zouden dan commentaar kunnen geven, maar dit ging niet door. De scenario's zijn tot stand gekomen na een centrumschouw, gesprekken met ondernemers, ingevulde vragenlijsten en een ruimtelijk-functionele analyse van het centrum. Ook zijn er twee werkgroepen en een begeleidingscommissie die zich al hebben gebogen over de scenario's. In een raadsmededeling geven burgemeester en wethouders aan, dat er nog niets wordt gemeld over de reacties. "De reden is 'het niet storen van een broedende kip'." De gemeenteraad heeft immers opdracht gegeven 'om in co-creatie een brede integrale visie op te stellen'. Dan is het onverstandig om tussendoor al als politiek al te reageren.

Uitgangspunten
Uitgangspunt voor alle scenario's is dat het winkelcentrum compacter zal worden. Er zullen in de toekomst minder winkels zijn. De mate waarin hangt af van de plek van de supermarkten. Om het centrum aantrekkelijker te maken voor een langer verblijf wordt gezocht naar een nieuw hart. Andere uitgangspunten zijn het vergroenen van het centrum, het behouden van tweerichtingsverkeer, het verbeteren van het parkeren en het versterken van de vrijdagmarkt. Ook wordt er van uitgegaan dat er een betere samenwerking komt en samen meer publiciteit wordt gemaakt om meer mensen te interesseren in een bezoek aan Dinxperlo.

Van 'niets doen' tot het verplaatsen van twee supermarkten
Het scenario 'niets doen' zal tot een minder aantrekkelijk centrum leiden en zorgen voor leegstand en verloedering. Het scenario 'boodschappen doen in een aantrekkelijk centrum' gaat uit van een verplaatsing en uitbreiding van de Jumbo naar de locatie de Wegwijzer. De Aldi kan daarbij 'doorgroeien naar modern filiaal met nieuwe entree en eigen parkeren'. Het Prins Clausplein wordt een aantrekkelijker plek om te verblijven en het hart van het centrum. Het verkeer blijft nog wel een knelpunt. In het scenario 'optimaliseren boodschappen in kern en toevoegen aan rand' gaat de Jumbo naar de locatie Metaalgaasweverij. De warenmarkt wordt in dit scenario naar het zuiden opgeschoven en de verkeersituatie verbetert. In het scenario 'boodschappen aan de rand en verblijven in de kern'" wordt ook de Aldi naar het Metaalgaasweverijterrein verplaatst. Het huidige winkelcentrum zal dan wel geconfronteerd worden met meer leegstand. Daar staat vergroening en versterking van de woonfunctie tegenover.

Plek supermarkten cruciaal
De verplaatsing van de Jumbo naar de locatie de Wegwijzer leidt tot beperkt combinatiebezoek. Van de mensen die boodschappen doen in de Jumbo zal dan niet meer dan tien procent daarna winkels in het centrum bezoeken. Op dit moment komen 10.000 tot 15.000 mensen per week naar het centrum en de supermarkten. Bij verplaatsing van de Jumbo naar het terrein van de Metaalgaasweverij zakt het percentage onder de tien procent. Zo lijkt de discussie over de meest gewenste plek voor de twee supermarkten toch weer bepalend te worden voor welk scenario uiteindelijk gekozen wordt. Die keuze wordt bepaald door de twee werkgroepen en de begeleidingscommissie, maar ook door de reacties van alle andere betrokkenen op de vier scenario's. Die zijn te vinden op de website van de gemeente Aalten. Aan bewoners wordt gevraagd om daarop per e-mail te reageren. Na het verzamelen van alle reacties wordt een voorkeursscenario gekozen, dat verder uitgewerkt zal worden. Verwacht wordt dat er begin mei een conceptvisie met een uitgewerkt voorkeursscenario en een uitvoeringsprogramma bekend is. De gemeenteraad kan zich daarover, als alles verloopt zoals gepland, buigen in juni. Aangezien door de crisis die het coronavirus veroorzaakt veel anders verloopt zal het echter niemand verbazen, wanneer dit proces vertraging op zal lopen.

Meer berichten