Logo de-band.nl

Samenwerken aan kwaliteit van het Gelderse landschap

Regio - Meer samenwerken aan de kwaliteit van het landschap is het onderliggende doel van de Agenda Landschap. Deze Agenda met uitvoeringsacties is door Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld. Over de aanpak en uitwerking van deze acties wil de provincie in gesprek met gemeenten, organisaties, kennisinstellingen en inwoners. 
 

Benutten kansen 
Het landschap is voortdurend in verandering. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: "Ook in deze tijd komt weer veel op het landschap af. Denk aan het inpassen van windmolens, zonneparken en wegen, schaalvergroting in de landbouw maar bijvoorbeeld ook klimaatmaatregelen zoals nevengeulen en dijkverhogingen. Veel inwoners ontlenen hun identiteit aan het landschap. Hoe passen we die ontwikkelingen goed in met oog voor het landschap, terwijl we tegelijkertijd zien dat inwoners hun landschap koesteren? Daarover willen we in gesprek met onze gebiedspartners, maar ook met inwoners".
 
De Agenda landschap gaat ook richting geven aan het uitvoeren van provinciale kerntaken zoals energietransitie, waterveiligheid, economie en woningbouw zodat het landschap integraal onderdeel wordt van de afwegingen.
 
Uitwerking
Gelderland pakt een aantal van de genoemde acties uit de Agenda zelf al op. Op basis van de beschrijving van het Gelderse landschap wil de provincie de betekenis van rivieren, beken en landgoederen verstevigen. Ook wil de provincie de kansen benutten voor het landschap van energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast wil de provincie haar bestaande landschapsbeleid tegen het licht houden. Tenslotte wil de provincie samenwerken met alle partijen die kunnen bijdragen aan kwaliteit en ontwikkeling van het Gelderse landschap, inclusief inwoners van Gelderland, jong en oud.
 
Aanleiding
"Het Rijk heeft de zorgplicht voor het landschap bij gemeenten en de provincie neergelegd. We pakken die verantwoordelijkheid op door het gesprek aan te gaan over rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden", aldus Van Dijk. Naast de huidige uitdagingen voor het landschap vormt ook het actualiseren van de provinciale Omgevingsvisie aanleiding voor deze Agenda Landschap. Bovendien werkt de provincie aan een nieuwe landschapsregeling én is via een motie van provinciale Staten 7,5 miljoen euro beschikbaar voor biodiversiteit en landschap.
 
Bouwsteen omgevingsvisie
De Agenda Landschap is tot stand gekomen op basis van gesprekken met gemeenten, belangenorganisaties en kennisinstellingen. Ook zijn waarden die inwoners aan 'het landschap' toekennen mee genomen. De Agenda Landschap is samen met het Ambitiedocument Natuur door GS vastgesteld. Beide vormen de basis voor de uitvoering van provinciaal beleid voor de komende jaren.

Meer berichten

Shopbox