Nieuwbouw aan de rand van Bredevoort. Foto: PR
Nieuwbouw aan de rand van Bredevoort. Foto: PR

Meer woningen in de gemeente Aalten

In kernen én buitengebied meer mogelijkheden

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – “In de komende tien jaar willen we 800 woningen bouwen”, zegt wethouder Ted Kok. “De grootste groei zal in de komende jaren plaatsvinden.” De verwachting is dat er dan zo’n 500 woningen bij komen in de gemeente Aalten. De woonvisie is nog niet zo lang geleden door de gemeenteraad vastgesteld en wordt nu al weer bijgesteld. Daarin werd afgesproken dat er flexibel op de woningvraag zal worden ingespeeld. 

In de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 oktober is een nieuwe woningbouwstrategie vastgesteld. Bij het opstellen daarvan is met verschillende scenario’s gewerkt om na te gaan wat de woningbouwbehoefte in de toekomst zal zijn. “Gekozen is voor een scenario waarbij het migratiesaldo op nul staat”, zegt Ted Kok. “De buitenlandse migratie is toegenomen. Die wordt zeker niet minder. Denk aan de Afghanen, denk aan vluchtelingen vanwege klimaatrampen. Daardoor is er geen vertrekoverschot meer.” Het aantal mensen dat vertrekt is de komende jaren gelijk aan het aantal mensen dat naar Aalten komt. Dat zijn niet alleen vluchtelingen. Er keren gezinnen vanuit westelijk Nederland terug, van wie de ouders afkomstig zijn uit Aalten of andere plekken in de Achterhoek. Er komen ‘nieuwelingen’ uit de Randstad hier wonen. Daarbij gaat het niet alleen meer om oudere mensen. Ook jongere mensen komen in de Achterhoek wonen, omdat wonen hier met werken in het westen gemakkelijker te combineren is. Dat wordt veroorzaakt door dat er vaker thuis kan worden gewerkt.

Uitbreidingslocatie bij Dinxperlo nodig
Wanneer er voldoende werk en woningen zijn voor jongeren, zullen ze minder snel wegtrekken. Het gekozen scenario wijst er op dat er meer woningen gebouwd zullen worden. “Niet dat het stil heeft gestaan. De afgelopen vijf tot tien jaar zijn er per jaar gemiddeld 50 woningen gebouwd”, zegt de wethouder. “Voor dit jaar zitten er nog honderd in de pijplijn.” Daarvan komen er 80 in de kern van Aalten, onder andere aan de Ludgerstraat. Het flexibel inspelen op de vraag kan betekenen dat er op- en afgeschaald wordt. “Voor dit moment betekent het concreet dat we uitgaan van 400 woningen in de kern van Aalten, 220 in Dinxperlo, 50 in Bredevoort, 60 in de kleine kernen en 75 in het buitengebied.” In Aalten kan alles in de kern worden opgelost. Voor Dinxperlo is er in de kern niet voldoende ruimte en zal een uitbreidings-locatie erbij gezocht moeten worden. In Bredevoort kan in de kern en aangrenzend daarbuiten gebouwd worden.

Vooral bouwen voor de eigen inwoners
Voor de kleine kernen wordt bij grotere projecten de eis losgelaten dat er ‘namen en rugnummers’ gekoppeld moeten zijn aan de te bouwen huizen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een groter bouwplan in de Heurne. Een andere aanpassing van het Afwegingskader Woningbouw is dat, zoals met de gemeenteraad is afgesproken, de prijsgrens voor ‘betaalbare koop’ 230.000 euro wordt. Tot slot komen er meer mogelijkheden voor differentiatie, onder andere voor hogere prijsklassen en doorstroming op grotere locaties. “We willen zo realistisch mogelijk de vraag oplossen voor vooral de eigen inwoners”, zegt wethouder Kok. In de praktijk blijkt telkens opnieuw dat lang niet altijd alle woningbouwplannen worden uitgevoerd. De gemeente zal daarom bij de plannen voor de komende tien jaar uitgaan van ruim duizend nieuw te bouwen woningen. Er wordt van uit gegaan dat daar zo’n 30% niet gerealiseerd wordt.

Woningen splitsen en tiny houses
In de B en W vergadering werd ook nog een besluit genomen over een Afwegingskader Woningbouw buitengebied. Daar komt eveneens extra ruimte. “We willen woningsplitsing aantrekkelijker maken”, zegt wethouder Kok. “Woningen met 1000 kubieke meter inhoud kunnen eveneens gesplitst worden. Daar is veel vraag naar.” De Uuthuuskes hebben bewezen in een behoefte te voorzien. Daarom komen er meer mogelijkheden voor tiny houses. Die moeten wel op een erf gerealiseerd worden en er moet een familieband zijn. “Ze zijn tijdelijk voor vijftien jaar. We willen er tien toestaan.” Het beleid voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen wordt nieuw leven ingeblazen. “Nieuwe woningen kunnen in bestaande schuren worden gerealiseerd. Er moet daarvoor 500 vierkante meter bijgebouw worden gesloopt. Als er twee woningen komen moet er één in een goedkopere categorie zijn.” Als er een nieuwe woning wordt gerealiseerd op het erf moet er 1000 vierkante meter bedrijfsgebouw worden gesloopt. De sloop kan (deels) elders in de gemeente gebeuren. Uitgangspunt bij de verruiming van de bouwmogelijkheden in het buitengebied is dat de verstening niet toeneemt. Natuur- en landschapswaarden mogen niet aangetast worden en er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden