Op het terrein GrootDeunk zijn dit voorjaar 40 verschillende nestkasten voor meer dan 20 soorten broedvogels opgehangen. Het doel is een hogere biodiversiteit te realiseren en het aantal soorten te vergroten. Foto: Gerard te Hennepe
Op het terrein GrootDeunk zijn dit voorjaar 40 verschillende nestkasten voor meer dan 20 soorten broedvogels opgehangen. Het doel is een hogere biodiversiteit te realiseren en het aantal soorten te vergroten. Foto: Gerard te Hennepe

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2023: projecten kunnen worden ingediend

Natuur

AALTEN - Na het opheffen van de Gebiedscommissie Aalten begin 2014, heeft Stichting SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) de formele taak gekregen om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. In het Landschaps Ontwikkelings Plan is een ontwikkelingsvisie vastgelegd en is een actieprogramma opgenomen om de doelen te kunnen realiseren. Stichting SAAP geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen.

Stichting SAAP fungeert als een soort plattelandsraad, waarbij alle partijen die betrokkenheid hebben met het buitengebied zich kunnen aansluiten. Uit dit algemeen bestuur is een dagelijks bestuur van vijf leden geformeerd, waarvan één lid onafhankelijk is en de overige leden afkomstig zijn uit LTO-Noord, Logiesverstrekkende bedrijven, gezamenlijke buurtbelangenverenigingen en het platform natuur & landschap.
Particulieren en organisaties kunnen projecten voor het uitvoeringsprogramma 2023 indienen. De benodigde informatie en het indienformulier zijn te vinden op de website van stichting SAAP: www.stichtingsaap.nl. Stichting SAAP streeft er naar het vastgestelde tijdspad voor de uitvoeringsprogramma’s zo goed mogelijk te volgen. Daarom kunnen tot 15 november projecten worden ingediend. Aan de hand van de ingediende projecten stelt het dagelijks bestuur een uitvoeringsprogramma samen en legt dit ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur. Nadat het algemeen bestuur goedkeuring heeft gegeven wordt het uitvoeringsprogramma bij de gemeente Aalten ingediend.
Stichting SAAP streeft er naar om nog in december het uitvoeringsprogramma ter goedkeuring aan de gemeente aan te bieden. Vaak is kort daarna duidelijk of het ingediende uitvoeringsprogramma is goedgekeurd en welke bedragen kunnen worden toegekend aan de uit te voeren projecten. Op deze manier kunnen de ingediende projecten ook in het betreffende seizoen worden uitgevoerd. De uitvoering van de projecten ligt niet bij Stichting SAAP, maar bij de partijen die het project hebben ingediend.

Transparant
Stichting SAAP streeft er naar om helder en transparant te werken. Daarom wordt van iedere uitvoerende partij aan wie een bijdrage is toegekend een inhoudelijk en financieel verslag gevraagd.
Zo kan Stichting SAAP het Jaarverslag over het Uitvoeringsprogramma samen stellen. Dit jaarverslag wordt onder andere aan de gemeente Aalten aangeboden, om de toekenning van de toegezegde subsidie voor het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten definitief de maken.
De afgelopen jaren heeft Stichting SAAP zich ingespannen, om de mogelijkheden voor ondersteuning bij de realisatie van projecten, welke passen in het Uitvoeringprogramma Landschapsontwikkelingsplan, goed onder de aandacht te brengen. Dit heeft er in geresulteerd, dat voor het de uitvoeringsprogramma’s van de afgelopen jaren flink wat projecten zijn ingediend. Het nauwkeurig afwegen welke plannen wel- en welke niet passen binnen het Landschapsontwikkelingsplan, heeft er in geresulteerd dat er Uitvoeringsprogramma’s konden worden samengesteld, die passen bij het beschikbare budget.
Stichting SAAP wil ook in de toekomst betrokken, enthousiaste particulieren en verenigingen nog meer stimuleren zich in te spannen bij de uitvoering van onderhoud en realisatie van projecten welke het prachtige buitengebied beter tot zijn recht laten komen. Het is belangrijk met elkaar te werken aan ons landschap waardoor het aantrekkelijk wordt voor bewoners, recreanten en toeristen, maar ook zeker een positieve bijdrage levert aan de flora en de fauna. Daarom wordt er zo breed mogelijk geïnformeerd over de mogelijkheden en de uitgevoerde projecten. Dit wordt gedaan via de website, social media en via publicaties in de gangbare media. Ook is stichting SAAP aanwezig op bijeenkomsten en informatiedagen, waar bezoekers kunnen worden geïnformeerd.

Diverse projecten
Voorgaande jaren zijn vanuit de uitvoeringsprogramma’s voor verschillende mooie projecten bijdrages verstrekt. Het akkerranden- en patrijzenproject zijn een paar succesnummers, die een bijdrage hebben ontvangen vanuit het Uitvoeringsprogramma LOP. Maar ook het scholenproject en het toeristische banken project en de Boer Burger Brunch van LTO zijn terug te vinden in de eerdere Uitvoeringsprogramma’s. Door de aanschaf van een drone kon de WBE veel reekalveren en nesten detecteren zodat deze tijdens het maaien van de velden gespaard bleven. Maar ook het initiatief om nestkasten voor vogels te maken en te plaatsen, om op deze biologische manier de eikenprocessierups te bestrijden, kon rekenen op een bijdrage.

Tot 15 november
Projecten voor het uitvoeringsplan 2023 kunnen tot 15 november worden ingediend bij het secretariaat van Stichting SAAP, via info@stichtingsaap.nl.


www.stichtingsaap.nl 

Met het zelf vlechten en plaatsen van eendenkorven draagt de WildBeheerEenheid bij aan de biotoopverbetering voor de wilde eend. (foto Henrie Harmsen)

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band